La (re)escritura de los márgenes: traducción y género en la literatura gallega

Contenido principal del artículo

Patricia Buján Otero
María Xesús Nogueira Pereira

Resumen

A partir de una selección de traducciones de textos literarios escritos por mujeres y publicadas en diferentes plataformas, estudiamos la relación entre género y traducción en el sistema literario gallego. La selección de documentos estudiados se ha realizado atendiendo a su representatividad y significación tanto para el feminismo como para la literatura. No se trata de un trabajo exhaustivo, sino panorámico, en el que pretendemos ofrecer una visión de aquellos fenómenos y tendencias que nos parecen más relevantes.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Detalles del artículo

Cómo citar
Buján Otero, P., & Nogueira Pereira, M. X. (1). La (re)escritura de los márgenes: traducción y género en la literatura gallega. MonTI. Monografías De Traducción E Interpretación, (3), 131-160. https://doi.org/10.6035/MonTI.2011.3.5
Sección
Artículos

Citas

Aleixandre, M. P. (1987) “Dous poemas de Sylvia Plath”. Festa da palabra silenciada, 6. pp. 163-166.

Aleixandre, Marilar. (1994) “Poemas de Sandra Cisneros”. Festa da palabra silenciada, 10. p. 142.

Aleixandre, Marilar. (1997) “Escándalo, espiral”. En: Cisneros, Sandra. 1997. Muller ceiba. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Aleixandre, Marilar. (1999) Catálogo de velenos. Ferrol: Sociedad de Cultura Valle-Inclán. Col. Esquío.

Armesto Faginas, Xosé Francisco. (1987) Cunqueiro: unha biografía. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. 2ª edición, 1991.

Beauvoir, Simone de. (2008) O segundo sexo I. Os feitos e os mitos. Trad. de Marga Rodríguez Marcuño. Vigo: Edicións Xerais.

Beauvoir, Simone de. (2010). O segundo sexo II. A experiencia vivida. Trad. De Marga Rodríguez Marcuño. Vigo: Edicións Xerais.

Blanco, Carmen. (1995) O contradiscurso das mulleres. Historia do feminismo. Vigo: Nigra.

Castro Vázquez, Olga. (2009) “El género (para)traducido: pugna ideológica en la traducción y paratraducción de O curioso incidente do can á media noite”. Quaderns 16. pp. 251-264. También en línea: ddd.uab.cat/pub/quaderns/11385790n16p251.pdf.

Cisneros, Sandra. (1997) Muller ceiba. Trad. de M. Aleixandre. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Cisneros, Sandra. (2008) A casa de Mango Street. Trad. de Alicia Meléndez Sousa. Cangas: Rinoceronte Editora.

Constela Bergueiro, Gonzalo. (2004) “Ollando cara adiante sen ira. Panorámica das traducións literarias ao galego no ano 2004”. Anuario Grial de Estudios Galegos 2004. pp. 167-174.

Drakulic, Slavenka. (2005) Coma se non existise. Trad. de Jairo Dorado. Vigo: Edicións Xerais.

Garrido Vilariño, Xoán Manuel. (2005) “Texto e paratexto. Tradución e Paratradución”. Viceversa 9-10. pp. 31-39.

Genette, Gérard. (1987) Seuils. Paris: Du Seuil.

Gómez Clemente, Xosé María. (2009) “Traducción al gallego”. En: Lafarga, F. & L. Pegenaute (eds.) 2009. Diccionario histórico de la traducción en España. Madrid: Gredos. pp. 436-442.

González, Helena. (2004). “Dúas clásicas feministas en galego: ¿intervención ou arqueoloxía?” Grial 164.

González Liaño, Iria. (2001-2002) “Traducción e xénero. O feminismo de Rosalía de Castro traducido ó inglés”. Viceversa 7-8. pp. 109-130.

Jelinek, Elfriede. (2006) O que ocorreu despois de que Nora abandonara o seu home ou os piares das sociedades. Trad. de Susana Fernández y Franck Meyer. Vigo: Edicións Xerais.

Kane, Sarah. (2009) Obra dramática completa. Trad. por Manuel F. Vieites. Vigo: Editorial Galaxia.

López Souto, África. (2008). “O segundo sexo: unha obra de obrigada visita”. Festa da palabra silenciada 24. pp. 144-147.

Luna Alonso, Ana. (2006) “Reedicións que saben a novo e novas edicións. A tradución cara ao galego en 2005”. Anuario Grial de Estudos Literarios Galegos (2005). pp. 191-198.

Luna Alonso, Ana & Silvia Montero Küpper. (2006) “Aspectos paratradutivos e políticas editoriais de literatura infantil e xuvenil traducida”. En: Luna Alonso, Ana & Silvia Montero Küpper (eds.) 2006. Tradución e política editorial de literatura infantil e xuvenil. Vigo: Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. pp. 11-23.

Luna Alonso, Ana. (2007) “Historia reciente de la traducción literaria al gallego”. En: Santoyo, J. C. & J. J. Lanero (coords.) 2007. Estudios de traducción y recepción. León: Servicio de Publicaciones de la Universidad de León. pp.249-263.

María do Cebreiro. (2008) Cuarto de outono. Santiago: Sotelo Blanco.

Montero Küpper, Silvia. (en prensa) “Quality and Loyalty of Publishers: Galician literature Translation Peritexts (2000-2009)”. En: Luna Alonso, Ana; Silvia Montero Küpper & Liliana Valado (eds.). Translation Quality Assessment Policies from Galicia.

Moure, Teresa. (2007) Benquerida catástrofe. Vigo: Xerais. Tregebov, Rhea. (1991) “Unhas notas introductoras sobre a literatura canadiana”. Festa da palabra silenciada 8. pp. 134-141.

Palacios González, Manuela. (1997) “Some considerations on the translation of Virginia Woolf’s To the Lighthouse into Galician”. En: Moskowich-Spiegel Fandiño, Isabel et alii (coords.). 1997. Some Sundry Wits Gathered Together. A Coruña: Servicio de Publicacións da Universidade da Coruña. pp. 177-181.

Palacios González, Manuela; Ríos Fernández, Carmen (2002): “Virginia Woolf no feminismo galego”. En: Lorenzo, Ramón (coord.) 2002. Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. pp. 697-704.

Pato, Chus. (2004) Charenton. Vigo: Xerais.

Queizán, María Xosé. (1994) Fóra de min. Vigo: Sons Galiza. Col. Xanela de Poesía.

Reimóndez Meilán, María. (2007) “A tradución dos teatriños”. En: Moure, Erín. 2007. Teatriños ou aturuxos calados. Vigo: Galaxia. pp. 145-147.

Reimóndez Meilán, María. (2009) “The Curious Incident of Feminist Translation in Galicia: Courtcases, Lies and Gendern@tions”. Galicia 21, A ‘09. pp. 68-89. En línea: www.galicia21journal.org/A/pdf/galicia21_6_reimondez.pdf.

Romaní, Ana (1994) Das últimas mareas. A Coruña: Espiral Maior.

Romaní, Ana. (2010) Laudatio a Marilar Aleixandre. Asociación de Escritores en Lingua Galega. En línea: http://www.aelg.org/resources/fckfiles/file/laudatio_marilar_romani.pdf

Salgado, Daniel. (2004) “Adrienne Rich: De dentes contra o imperio”. A trabe de ouro 60. pp. 79-83.

Valado, Liliana. (2008) “Quen traduce en Galicia? A importancia da tradución para a nosa industria editorial”. Praza das Letras 5. pp. 10-13.

von Flotow, Luise. (1997) Translation and Gender. Translating in the ‘Era of Feminism’. Manchester/Ottawa: St. Jerome/University of Ottawa Press.

VV. AA. (1999) Fenda, loucura e morte. Trad. de M.ª Xosé Queizán. Vigo: Edicións Xerais.