Missions interculturals: una experiència de desenvolupament comunitari a les comarques de Castelló

Nati Alcañiz, Tomàs Segarra, Eugeni Trilles

Resumen


RESUM: Les Missions Interculturals és un projecte de participació comunitària en educació, cultura i desenvolupament local que té com a objectius contribuir a la consecució d'una societat inclusiva i fomentar el desenvolupament local. El present article és una descripció del procés viscut durant la primera edició del projecte, el qual ha tingut lloc en les poblacions de Vilanova d'Alcolea i Sant Mateu (Castelló, Espanya). Exposem, en primer lloc, els conceptes teòrics que han guiat tot el procés: l'educació inclusiva, la democràcia radical, l'aprenentatge cooperatiu, la interculturalitat i el nomadisme cultural. A continuació es descriuen les successives fases del projecte: diagnòstic local, sensibilització, intervenció i avaluació de l'experiència. En quant als resultats aconseguits, destaquem que tot el procés ha tingut un caràcter participatiu basat en el consens, s'ha contribuït a fomentar la participació ciutadana, alhora que s'han produït transformacions en la mirada dels participants al voltant de les problemàtiques locals. Finalment, en l'apartat dedicat a les conclusions, fem referència al fort component emocional que ha impregnat tot projecte i a les possibilitats d'internacionalització del mateix en el futur.

Paraules clau: participació comunitària, desenvolupament local, educació no formal, interculturalitat, nomadisme cultural.

 

RESUMEN: Las Misiones Interculturales es un proyecto de participación comunitaria en educación, cultura y desarrollo local que tiene como objetivos contribuir a la consecución de una sociedad inclusiva y fomentar el desarrollo local. El presente artículo es una descripción del proceso vivido durante la primera edición del proyecto que ha tenido lugar en las poblaciones de Vilanova d'Alcolea y Sant Mateu (Castelló, España). Exponemos, en primer lugar, los conceptos teóricos que han guiado todo el proceso: la educación inclusiva,
la democracia radical, el aprendizaje cooperativo, la interculturalidad y el nomadismo cultural. A continuación se describen las sucesivas fases del proyecto: diagnostico local, sensibilización, intervención y evaluación de la experiencia. En cuanto a los resultados conseguidos, destacamos que todo el proceso ha tenido un carácter participativo basado en el consenso, se ha contribuído a fomentar la participación ciudadana, al tiempo que se han producido transformaciones en la mirada de los participantes en torno a las problemáticas locales. Finalmente, en el apartado dedicado a las conclusiones, hacemos referencia al fuerte componente emocional que ha impregnado todo el proyecto y a las posibilidades de internacionalización del mismo en el futuro.

Palabaras clave: participación comunitaria, desarrollo local, educación no formal, interculturalidad, nomadismo cultural.

-

ABSTRACT: The Intercultural Missions is a community participation project in education, culture and local development with the aim of contributing to the consecution of an inclusive society and fostering local development. This article is a description of the lived process during the first edition of the project, which has taken place in the villages of Vilanova d'Alcolea and
Sant Mateu (Castelló, Spain). First place, we expose the theoretical concepts which have guided all the process: inclusive education, radical democracy, cooperative learning, interculturality, and cultural nomadism. Then we describe the succeeding project phases: local diagnosis, awareness, intervention and evaluation. Regarding to the project results, we highlight that all this process has been characterized by a consensus-based participation, it has contributed to foster citizen participation, while there have been changes in the gaze of the participants about local issues. Finally, in the section devoted to the conclusions, we refer to the strong emotional component that has influenced the entire project, and the future possibilities of internationalization. 

 

Keywords: community participation, local development, non-formal learning, interculturalism, cultural nomadism.


Palabras clave


participació comunitària, desenvolupament local, educació no formal, interculturalitat, nomadisme cultural

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6035/Kult-ur.2014.1.1.9

Copyright (c) 2015 kult-urkult-ur | ISSN: 2386-5458 | kult-ur@uji.es

          

Todos los contenidos de la revista kult-ur se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 3.0. España (CC-BY-NC 3.0 ES), salvo indicación contraria.