Understanding cultural diversity policy making by exploring its tools at the urban level

Davide Ponzini

Resumen


ABSTRACT: Cities are important grounds for cultural diversity, both in terms of perception and impact of diversity, and in terms of political and cultural reproduction. Nonetheless comparative studies with an urban focus are limited, partly due to methodological difficulties. The paper proposes to explore a policy tool approach in order to detect and compare given characteristics of cultural diversity policymaking at the urban level and to compare them internationally. Drawing on relevant examples of grant use to support cultural diversity in four European and American cities, the paper discusses how cultural diversity policy is conceived and fosters public action in the urban environment according to the policy tool adopted. This concept allows the technical and political dimensions of cultural diversity policy to be analysed and compared, and requires further attention both in the academic and policy debate.

Keywords: cultural diversity, urban policy, policy tools, policy analysis, comparative studies.

-

RESUM: Les ciutats resulten molt propícies per a l'estudi de la diversitat cultural, tant en termes de percepció i impacte de la diversitat com en termes de reproducció política i cultural. Malgrat això, avui dia són pocs els estudis comparats amb un enfocament urbà, a causa de les dificultats metodològiques, entre altres qüestions. Aquest article proposa examinar un enfocament basat en instruments polítics per tal de detectar i comparar determinades característiques de l'elaboració de polítiques sobre diversitat cultural en l'àmbit urbà i fer-ne una comparació a escala internacional. Basant-nos en exemples il·lustratius sobre l'ús d'ajuts per al suport de la diversitat cultural en quatre ciutats d'Europa i d'Amèrica, aquest article investiga com es concep la política sobre diversitat cultural i com aquesta fomenta l'acció pública segons l'instrument polític adoptat. Aquest concepte, que requereix més atenció en el debat acadèmic i  polític, ens permet analitzar i comparar les dimensions tècnica i política de les política sobre diversitat cultural. 

Paraules clau: diversitat cultural, política urbana, instruments polítics, anàlisi de polítiques, estudis comparats. 

-

RESUMEN: Las ciudades resultan muy propicias para el estudio de la diversidad cultural, en términos tanto de percepción e impacto de la diversidad como de reproducción política y cultural. Sin embargo, hoy en día no abundan los estudios comparados que incorporan un enfoque urbano, en parte debido a dificultades metodológicas. Este artículo propone examinar un enfoque basado en instrumentos políticos que sirva para detectar y comparar determinadas características de las políticas sobre diversidad cultural en el ámbito urbano y compararlas a escala internacional. Basándonos en ejemplos ilustrativos sobre el uso de ayudas para el apoyo de la diversidad cultural en cuatro ciudades de Europa y América, el artículo investiga cómo se concibe la política sobre diversidad cultural y cómo ésta fomenta la acción pública en entornos urbanos según el instrumento político adoptado. Este concepto, que requiere una mayor atención en el debate académico y político, nos permite analizar y comparar las dimensiones técnicas y políticas de la política sobre diversidad cultural.

Palabras clave: diversidad cultural, política urbana, instrumentos políticos, análisis de políticas, estudios comparados.


Palabras clave


Cultural Diversity; Urban Policy; Policy Tools; Policy Analysis; Comparative Studies

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6035/Kult-ur.2014.1.1.6

Copyright (c) 2015 kult-urkult-ur | ISSN: 2386-5458 | kult-ur@uji.es

          

Todos los contenidos de la revista kult-ur se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 3.0. España (CC-BY-NC 3.0 ES), salvo indicación contraria.