Repensant la governança de la creativitat a les ciutats

Montserrat Pareja Eastaway

Resumen


RESUM: El context internacional afecta directament les estratègies urbanes de competitivitat: les polítiques tradicionals basades en la millora de les infraestructures i el conjunt de tangibles a la ciutat, s’han transformat en accions d’índole diversa d’estímul al voltant de la creativitat i el coneixement. Hi ha consens al voltant del retrocés de les polítiques top-down o de dalt a baix, en les agendes locals mentre que, de manera creixent, s’incorporen noves articulacions d’acció publicoprivada, on les iniciatives bottom-up o de baix a dalt, assumeixen un protagonisme rellevant. Simultàniament, es produeix l’emergència de nous actors en el procés d’intervenció i millora a les ciutats. Aquest article presenta aquesta transformació i procés al voltant de la creativitat com a eix vertebrador de la nova competitivitat urbana. Però, podem governar la creativitat? Podem fer d’una ciutat, un espai harmònicament creatiu? Consens i diàleg són pedres de toc de la nova governança: del reconeixement de les forces existents al territori i del diagnòstic compartit per tots els actors involucrats sorgeixen arguments per a una ciutat no només competitiva sinó també representativa del teixit socioeconòmic existent. 

Paraules clau: creativitat, ciutat, competitivitat urbana, governança.

RESUMEN: El contexto internacional afecta directamente a las estrategias urbanas de competitividad: las políticas tradicionales basadas en la mejora de las infraestructuras y el conjunto de tangibles en la ciudad se han transformado en acciones de índole diversa de estímulo alrededor de la creatividad y el conocimiento. Existe consenso alrededor del retroceso de las políticas top-down, o de arriba abajo, en las agendas locales mientras que, de manera creciente, se incorporan nuevas articulaciones de acción público-privada, donde las iniciativas bottom-up, o de abajo arriba, asumen un protagonismo relevante. Simultáneamente se produce la emergencia de nuevos actores en el proceso de intervención y mejora en las ciudades. Este artículo presenta esta transformación y proceso alrededor de la creatividad como eje vertebrador de la nueva competitividad urbana. Sin embargo, ¿podemos gobernar la creatividad? ¿Podemos hacer de una ciudad un espacio armónicamente creativo? Consenso y diálogo son piedras de toque de la nueva gobernanza: del reconocimiento de las fuerzas existentes en el territorio y de la diagnosis compartida por todos los actores involucrados surgen argumentos para una ciudad no sólo competitiva sino también representativa del tejido socioeconómico existente.

Palabras clave: creatividad, ciudad, competitividad urbana, gobernanza.

ABSTRACT: The international context directly affects urban strategies for competitiveness: traditional policies based on the improvement of infrastructure and the tangibles in the city have become actions of various types for stimulation based around creativity and knowledge. There is consensus on the decline of top-down policies in local agendas, while new joint public-private actions, in which bottom-up initiatives play a crucial role, are increasingly being incorporated. New actors in the process of intervention and improvement in cities are simultaneously emerging. This article presents this transformation and process based around creativity as the backbone of the new urban competitiveness. But can we govern creativity? Can we make a city a harmoniously creative space? Consensus and dialogue are touchstones of the new governance: arguments for a city that is not only competitive but also representative of the existing socio-economic fabric arise from recognition of the forces existing in the territory and of the diagnosis shared by all the stakeholders.

Keywords: creativity, city, urban competitiveness, governance.


Palabras clave


Creativitat, ciutat, competitivitat urbana, governança

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.6035/Kult-ur.2014.1.1.5

Copyright (c) 2015 kult-urkult-ur | ISSN: 2386-5458 | kult-ur@uji.es

          

Todos los contenidos de la revista kult-ur se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 3.0. España (CC-BY-NC 3.0 ES), salvo indicación contraria.